Õppetöö

Ainekavad


1. klass
Tööõpetus
Matemaatika
Muusika
Rütmika
Kunstiõpetus
Loodusõpetus
Kehaline kasvatus
Eesti keel