Vastuvõtt

2.-9. klass


Õpilaste vastuvõtt 2.-9. klassi

Õpilase seaduslik esindaja esitab kirjaliku taotluse, millele lisab:

a) lapse isikut tõendava dokumendi;

b) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

c) tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;

d) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;

e) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksval õppeperioodil pandud hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel;

f) välisriigi õppeasutusest tulnud isik lisab sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selleametlikult kinnitatud ärakirja.

 

Õpilaste vastuvõtt 2.-9. klassi

Õpilase seaduslik esindaja esitab kirjaliku taotluse, millele lisab:

a) lapse isikut tõendava dokumendi;

b) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

c) tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;

d) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;

e) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksval õppeperioodil pandud hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel;

f) välisriigi õppeasutusest tulnud isik lisab sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selleametlikult kinnitatud ärakirja.